Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Ogarnij Hashimoto

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego „Ogarnij Hashimoto”, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep jest prowadzony przez spółkę pod firmą Pono Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail bok@ogarnijhashimoto.pl.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

zespół Ogarnij Hashimoto.

 • 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dostawa – dostarczenie zamówionego Produktu pod wskazany w Zamówieniu adres w związku z zawarciem Umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w Regulaminie;
 2. Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny udostępniony do wypełnienia w Sklepie;
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupu Produktów w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Koszty dostarczenia Produktu – opłata z tytułu Dostawy Produktu do Kupującego wskazana w Sklepie podczas składania Zamówienia przez Kupującego;
 5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Produkt i zawiera Umowę sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa;
 6. Kurier – podmiot realizujący Dostawę;
 7. Produkt – diety, szkolenia, suplementy i e-booki, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.ogarnijhashimoto.pl/regulamin-sklepu
 9. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://ogarnijhashimoto.pl/sklep/, za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż Produktów na odległość;
 10. Sprzedawca – Pono Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827581, NIP: 5252815098, kapitał zakładowy 5.000 zł;
 11. Treści cyfrowe – diety, szkolenia on-line, e-booki, webinary, nagrania audio, pliki do druku i inne, dostępne w Sklepie; Kupujący, dokonując Zamówienia wyżej wymienionych Produktów, zawiera ze Sprzedawcą „Umowę o dostarczanie Treści cyfrowych”;
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
 13. Umowy – łącznie Umowa sprzedaży oraz Umowa o dostarczanie Treści cyfrowych;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu.
 • 2. Postanowienia wstępne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie, a także umowy o dostarczenie Treści cyfrowych.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu urządzenie końcowe Kupującego powinno spełniać następujące warunki techniczne:
  1. dostęp do Internetu,
  2. urządzenie końcowe z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików cookies;
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 • 3Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy („Newsletter”). Zapis do Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do Newslettera. Kupujący podaje imię i adres e-mail, na który Newsletter będzie wysyłany. Dokonanie zapisu na Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie Kupującemu informacji handlowych na podany adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres: bok@ogarnijhashimoto.pl.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną odpowiednie zastosowanie mają postanowienia §10 Regulaminu.
 • 4Składanie zamówienia
 1. Kupujący może złożyć Zamówienie jako gość.
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Produktów. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych Kupującego niezbędnych do realizacji Zamówienia. Na etapie składania Zamówienia następuje również wybór sposobu Dostawy zamówionych Produktów oraz wybór metody płatności za Zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem Zamówienia.
 3. Niezależnie od obowiązku zapoznania i akceptacji Regulaminu, w wypadku dokonania zakupu Treści cyfrowych przez Konsumenta, Sprzedawca informuje w procesie składania Zamówienia o utracie prawa odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych. Warunkiem złożenia Zamówienia jest w takim wypadku wyrażenie przez Konsumenta zgody na dostarczenie Treści cyfrowych przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie: „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Treści cyfrowych uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.
 5. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są jednocześnie Treści cyfrowe oraz Produkty niestanowiące Treści cyfrowych, złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.
 6. W Formularzu Zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności, co skutkuje brakiem możliwości realizacji Zamówienia. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wystąpieniu takiej sytuacji telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną przez Sprzedawcę. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w tym z powodu niepodania wymaganych danych lub podania błędnych lub niekompletnych danych.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
 • 5Dostawa i płatność
 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia.
 2. Dostępne metody dostawy Produktów opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 3. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez następującego operatora płatności PayPro S.A. – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 4. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
 • 6Produkty fizyczne
 1. Realizacja Zamówienia obejmującego Produkty następuje poprzez wysyłkę zakupionych Produktów na adres podany przez Kupującego.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 3. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu Dostawy.
 4. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
  • firmy kurierskiej DPD – czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze;
  • firmy kurierskiej Inpost – czas dostawy do paczkomatów maksymalnie 3 dni robocze.
 5. W sytuacji wzmożonej sprzedaży w sklepie internetowym, mającej miejsce w czasie ofert specjalnych (np. Black Friday, okres przedświąteczny) oraz z przyczyn niezależnych od firmy, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień.
 • 7Treści cyfrowe
 1. Realizacja zamówienia obejmującego Treści cyfrowe takie jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych Treści cyfrowych.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, Treści cyfrowe objęte Zamówieniem uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 • 8Prawa własności intelektualnej
 1. Sprzedawca informuje Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, Treści cyfrowe oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład pozostałych Produktów objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub uprawnionym twórcom poszczególnych utworów.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • 9Odstąpienie od umowy Konsumenta
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie Produktów (w przypadku Umowy sprzedaży).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do Treści cyfrowych.
 4. Aby odstąpić od Umowy w okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: bok@ogarnijhashimoto.pl.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • 10Odpowiedzialność za wady. Reklamacje.
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt, w tym Treści cyfrowe w stanie wolnym od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt, Treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu lub Treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy, jak również pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@ogarnijhashimoto.pl.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bok@ogarnijhashimoto.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Kupującemu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 11Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://ogarnijhashimoto.pl/polityka-prywatnosci

 

 • 12Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 13Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Sprzedawca informuje, na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany, przez umieszczenie w Sklepie wiadomości o zmianie Regulaminu oraz treści zmienionego Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.03.2022 r.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf.

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – FORMULARZ ZWROTU – pobierz

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży)

Regulamin obowiązujący od 24.07.2019 do 06.03.2022 do pobrania tutaj.